Projekty

Tvoříme bezpečnou školu

Součástí preventivního plánu školy, který stanovuje různé činnosti školy v oblasti prevence rizikového chování žáků, je i systematické vzdělávání pedagogů a péče o nové třídní kolektivy 2. stupně.

V projektu Tvoříme bezpečnou školu 2017 jsme žádali o finanční podporu pro specializační studium školního metodika prevence, který koordinuje preventivní aktivity, a adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku, kteří nastupují do naší školy a vytvářejí nový kolektiv.

Projekt finančně podpořil Plzeňský kraj částkou 10 000 Kč.

Studijní zázemí v akvatera

Církevní ZŠ a SŠ Plzeň usiluje o environmentální vzdělávání v širším měřítku, nejen pro žáky své školy. Realizuje environmentální programy pro školy a veřejnost, a to programy pro MŠ, ZŠ, volnočasové organizace i SŠ, při nichž využívá své odborné zázemí i kapacity učitelů odborných předmětů a studentů ekologického oboru.

Fandíme sportu

Na podporu zájmu o sport a smysluplného trávení volného času žáků jsme připravili projekt Fandíme sportu. V rámci něj byly zařazeny do hodin TV v 6. ročníku lekce florbalu. Další tréninky florbalu se konaly v rámci zájmové činnosti ve školním klubu. Vyvrcholením florbalové přípravy byl turnaj mezi žáky naší školy a 13. ZŠ, který se konal na jaře 2017. Turnaj se setkal s pozitivním ohlasem a budeme v něm v dalším roce pokračovat. Součástí projektu bylo pořízení vybavení pro florbal. Projekt finančně podpořilo Město Plzeň částkou 3 000 Kč.

Technická a řemeslná příprava

Podporu technického a přírodovědného vzdělávání vnímá Církevní ZŠ Plzeň jako důležitou součást svého vzdělávacího programu a je zapracována přímo do ŠVP Tvoříme svět. Od první třídy motivujeme a inspirujeme žáky k zájmu o přírodní vědy a techniku zejména výběrem metod a různých badatelských činností. Na 2. stupni jsme jim věnovali některé samostatné předměty - v 6. ročníku máme například Přírodovědný seminář nebo rukodělný předmět Sám doma, na který navazuje v 7. ročníku volitelný předmět Praktický seminář.

Nástrahy virtuálního světa

Projekt Nástrahy virtuálního světa patří mezi aktivity primární prevence rizikového chování. Zaměřil se na vzdělávání v oblasti online médií a nových rizik spojených s jejich užíváním. Jedním z jeho hlavních přínosů bylo, že se tématu věnovali žáci, pedagogové i rodiče.

Nabídka enviromentálních programů pro školy

Nabízíme enviromentální vzdělávací programy pro mateřské školy a základní školy. Programy jsou pro školy bezplatné, zajišťují je odborní učitelé Církevní ZŠ a SŠ v prostorách školní akvatera a dalších odborných učeben. 

Revitalizace školní zahrady

V roce 2017 realizujeme projekt Revitalizace školní zahrady s podporou ekologické výuky, který finančně zajistil Fond životního prostředí města Plzně. V rámci tohoto projektu proběhne kácení nebezpečných stromů, výstavba venkovní učebny a především výsadby nové zeleně. V postranní části zahrady budou vysázeny především původní stromy a keře, v této zeleni instalujeme pozorovatelny drobných živočichům např. krmítka, budky, hmyzí domečky apod.

Školní akva-tera

Ve školní akvateře chováme přibližně 30 druhů živočichů, především akvarijních a terarijních. O akvateru se starají studenti při jednodenních praxích, kdy provádějí pravidelnou údržbu akvárií , terárií a klecí. Každodenní krmení, rosení, výměna vody apod. je zajištěno týdenními službami studentů, kteří se po dvojicích v akvateře střídají. Každý student se takto naučí starat o všechny chované skupiny živočichů. Pro zajištění krmiva  máme v akvateře choc cvrčků a moučných červů, který rovněž vyžaduje pravidelnou péči.

Den otevřených dovedností

Den odborných dovedností aneb Bez práce nejsou koláče se stal vítězným projektem Evropského týdne odborných dovedností a programu Erasmus+ a bude finančně podpořený Domem zahraniční spolupráce Praha.

Stránky